عنوان وب‌سایت من

چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

سرتیتر صفحه جدید

این متن به عنوان متن پیش‌گزیده در این صفحه نمایش داده شده است. شما می‌توانید این صفحه را ویرایش نموده، بسته به موضوع سایتتان، مطالب مورد نظر خود را در آن قرار دهید. محتوای این صفحه می‌تواند شامل متن، تصویر، پیوند و موارد دیگر باشد. <br><br> در <b>صفحه اصلی</b> سایت خود (که در اینجا همان صفحه آغازین سایتتان است) می‌توانید برای نمونه به معرفی خلاصه‌وار بخش‌ها و صفحات سایت خود بپردازید. معمولاً مهمترین مطالب را در صفحه اصلی قرار می‌دهند. برای نمونه شعار تجاری شرکتتان (در زمینه حرفه‌ای خود)، معرفی بخشی از فعالیتهای سایت شما و گزیده‌ای از جدیدترین مطالب سایتتان، می‌تواند پیشنهادهای خوبی برای صفحه اصلی سایتتان باشد. همچنین می‌توانید با قراردادن توضیحی کوتاه به همراه عنوانی جذاب با پیوند شرح مطلب، کاربران سایت خود را به قسمت‌هایی که برایتان بااهمیت‌تر هستند، هدایت کنید و از آنها بخواهید که به صفحات مورد نظر شما توجه بیشتری کنند. <br><br> در <b>صفحات داخلی</b> سایت خود بر حسب موضوع به شرح یک مطلب خاص می‌پردازید. برای نمونه اگر قصد راه‌اندازی سایت برای یک شرکت تجاری را داشته باشید، احتمالاً به صفحات داخیِ «تاریخچه»، «اساسنامه شرکت»، «جوایز و افتخارات» و شرح «فعالیت‌های شرکت» نیاز خواهید داشت. هر یک از این صفحات می‌توانند از نوع صفحات «عادی» با محتوایی خواص خود باشند. همچنین شما می‌توانید از نوع صفحات «معرفی» و «تماس» به ترتیب برای معرفی شرکت و قراردادن اطلاعات تماس و پرسشنامه تماس با شرکت استفاده کنید.<br><br>
</body>
 
<body style="text-align: center" bgcolor="#000000">
 
<table border="1" cellspacing="1" width="27%" height="135">
  <tr>
    <td width="100%" height="130">
    <div align="center">
<table border="4" cellspacing="0" width="506" height="80" bordercolorlight="#808080" bordercolordark="#C0C0C0" bgcolor="#C0C0C0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="566" height="127" align="center"><form method="get" action="http://colorfilter.wickline.org/index.cgi" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
 
             <input type="hidden" id="s0" name="s" value="1" />
             <input type="hidden" id="r0" name="r" value="" />
 
             <p dir="ltr">
               <label for="u" title="user-speciied URL of resource to be filtered"><font face="Comic Sans MS">
               <input id="u" name="u" type="text" size="45" value="http://.com"/></font></label><font face="Comic Sans MS">               <span lang="fa">
               </span>
               </font><span lang="fa"><font face="Tahoma" size="2">:آدرس سایت
               فیلتر شده </font></span><font face="Comic Sans MS" size="2"><br />
               </font>
               <label for="t" title="Color filter to be applied">
               <font face="Comic Sans MS"><select id="t" name="t"><option value="p" selected="selected">
               protanopia (red/green color blindness; no red cones)</option>
<option value="d">deutanopia (red/green color blindness; no green cones)</option>
<option value="t">tritanopia (blue/yellow color blindness; no blue cones)</option>
<option value="m">grayscale/achromatopsia (quick check for all forms of
colorblindness)</option>
<option value="a">atypical achromatopsia (low cone function; cone monochromat)</option>
<option value="o">protanomaly (anomalous red cones)</option>
<option value="c">deutanomaly (anomalous green cones)</option>
<option value="u">tritanomaly (anomalous blue cones)</option>
<option value="k">coverage test in black (highlight filter limitations)</option>
<option value="q">coverage test in white (highlight filter limitations)</option>
<option value="g">coverage test in gray (highlight filter limitations)</option></select></font></label><font face="Comic Sans MS" size="2"> 
               </font>
               <font size="2" face="Tahoma"><span lang="fa">:نوع فیلتر</span></font><font size="2" face="Comic Sans MS"><br />
               <span lang="fa">                                
                                                                      </span></font><font face="Comic Sans MS"><input type="submit" value="                            کلیک کن                                 " style="color: black; font-family: Tahoma" tabindex="10" name="loghman" /></font><font size="2" face="Comic Sans MS"><span lang="fa">           </span>       </font></p>
 
</form>
             </td>
    </tr>
  </table>
      </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <p align="center"> </p>
</html>

گزارش تخلف
بعدی